Geodezja i kartografia Brzozów

Wykonujemy pełny asortyment prac geodezyjnych i kartograficznych w tym:

  • sporządzanie map:

– mapy do celów projektowych
– mapy sytuacyjno-wysokościowe
– mapy dla potrzeb planowania i zagospodarowania przestrzennego
– inne – do celów specjalnych

  • mapy do celów prawnych:

– podziały nieruchomości gruntowych
– rozgraniczenia nieruchomości gruntowych
– wznowienia punktów i linii granicznych nieruchomości gruntowych

  • sporządzanie dokumentacji do celów prawnych:

– wykazy zmian gruntowych
– wykazy synchronizacyjne
– badania ksiąg wieczystych

  • regulacja stanu prawnego nieruchomości, opinie geodezyjno-prawne:

– przygotowanie dokumentacji oraz wniosków do różnych celów (postępowania przed Sądami i w Administracji)

  • pomiary realizacyjne i geodezyjna obsługa inwestycji:

– tyczenie i inwentaryzacje powykonawcze obiektów budowlanych
– tyczenie i inwentaryzacje powykonawcze obiektów liniowych i punktowych
– tyczenie i inwentaryzacja dróg, mostów i innych obiektów inżynierskich
– zakładanie reperów roboczych
– niwelacja terenu
– pomiary objętości mas ziemnych
– przekroje pionowe
– pomiary kontrolne budynków i budowli, pomiary przemieszczeń i odkształceń obiektów inżynierskich
– pomiary pionowości oraz skręceń wież, masztów
– pomiary powierzchni i kubatur lokali mieszkalnych

  • i inne …